Farmakoekonomi
Content Image
  • Beşeri tıbbi ürünlerin Geri Ödeme Listesi'nde yayınlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'ne bağlı İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı'na sunulacak başvuru dosyasının "Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge" ve  "Ödeme Komisyonuna Yapılacak Başvuruda Sunulacak Dosya Hakkında Kılavuz" doğrultusunda hazırlanması.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu'nun güncel mevzuat ve uygulamaları doğrultusunda beşeri tıbbi ürün için iskonto oranlarının ve kamu fiyatlarının belirlenmesi.
  • Jenerik, orijinal ve yetim ilaçlar için farmakoekonomik ve farmakoepidemiyolojik raporların hazırlanması.
  • "Ödeme Komisyonuna Yapılacak Başvuruda Sunulacak Dosya Hakkında Kılavuz" gereği "İskonto Tablosu" ve "Yeni Tedavi Dengesi" bölümlerinin ruhsat sahibinin medikal ekibi ile koordineli olarak hazırlanması. Sosyal Güvenlik Kurumuna sunulan geri ödeme başvuru dosyalarının teknik takibinin yapılması.
  • İthalatına veya imalatına karar verilen etkin maddelerin piyasada bulunan tüm farmasötik form ve ticari takdim şekilleri için Sağlık Bakanlığı'nın güncel mevzuatına göre tahmini fiyatların belirlenmesi ve ruhsat sahibine durum raporu düzenlenmesi.
  • "Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararname" ve "Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ"  esas alınarak orijinal, jenerik ve yirmi yıllık ürünler için "Beşeri Tıbbi Ürün Fiyat Beyan Formu" hazırlanması.
  • Ruhsata esas fiyat talebi için gerekli başvuru dosyasının hazırlanması.
  • Ruhsata esas fiyatların İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İEGM) resmi web sitesinde yayınlanması için başvuru dosyası hazırlanması. Ruhsat sahibinin isteği doğrultusunda fiyatlandırma için elektronik başvuruların yapılması.